Veebilehe andmekaitsealane teatis

 

Käesolev veebilehe andmekaitsealane teatis kirjeldab, kuidas

Sika Estonia OÜ (Reg nr 12543734; info@ee.sika.com) ("[ettevõte]" või „meie" või „meid" või „meie oma") kui kontrollija konkreetselt töötleb isikuandmeid ja muid kasutaja andmeid („teie" või „teie oma“) isikuandmete kaitse üldmääruse ("GDPR") mõistes kasutades veebilehte https://est.sika.com/ („veebileht"). 

 

1. Isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärgid, õiguslik alus ja allikad. 

a. Teie poolt aktiivselt esitatud isikuandmed

Kui te loote oma kasutajakonto meie veebilehel või edastate veebilehe kaudu kasutajainfo meie kontaktaadressile, palutakse teil esitada vähemalt järgmised isiklikuandmed: Nimi, postiaadress, e-posti aadress. Sika Estonia OÜ töötleb neid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile oma teenuseid.
Oma isikuandete esitamine on vabatahtlik. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud veebilehe kasutamise leping (art. 6 (1) lit. b GDPR).
Kui te registreerite end uudistelehe saamiseks esitades selleks oma e-posti aadressi(nõustute saama uudistelehte ning oma andmete töötlemisega), küsitakse teilt luba teie e-posti aadressi kasutamiseks. Me võime kasutada teie e-posti aadressi selleks, et saata teile regulaarselt uudistelehte.
Oma e-posti aadressi esitamine on vabatahtlik. Siiski ei saa te uudistelehte, kui te ei esita meile oma e-posti aadressi. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks uudistelehe saatmisel on teie nõusolek (art. 6 (1) lit. a GDPR).

 

b. Muud passiivselt kogutud andmed

Lisaks teie poolt aktiivselt esitatud andmetele võib veebileht automaatselt koguda, töödelda ja salvestada teatud informatsiooni, mis jääb teie varjunime alla: 

 • Seadme ja kasutamisealane teave
  Võib sisaldada (I) informatsiooni veebilehele juurdepääsuks
  kasutatud seadme kohta (k.a kuid mitte ainult selle mudeli,
  operatsioonisüsteemi, IP aadressi, keele, operaatori jms kohta) ja (II)
  informatsiooni seadme võimaluste, funktsioonide või teadete kasutamise kohta
  selleks, et teid tuvastada ja analüüsida trende.

 • Veebilehe analüüsid
  nt kui tihti kasutaja veebilehte kasutab, koondkasutus, toimivuse andmed. Me
  kasutame veebilehe analüüsi selleks et paremini hinnata oma veebilehe funktsionaalsust ja kasutamist.
  Selle eesmärgi õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi (art. 6 (1) lit. f GDPR), mis seisneb järgmises: veebilehe toimivuse jälgimine ja hooldamine ning meie
  veebilehega seotud trendide, kasutamiste ja tegevuste analüüsimine.

 

2. Andmekäitlejad

a. Edastamine teenusepakkujatele

Sika Estonia OÜ võib kasutada ettevõtte väliseid teenusepakkujaid, nt veebilehe teenuste pakkujad, turundusteenuste või IT toe teenuste pakkujad, kes tegutsevad Sika Estonia OÜ andmete töötlejatena pakkumaks Sika Estonia OÜ’le teatud teenuseid. Selliste teenuste pakkumise käigus võivad ettevõtte välised teenusepakkujad pääseda teie isikuandmetele ligi ja/või neid töödelda. Nimetatud ettevõtte välised andmetöötlejad on lepinguga kohustatud teie isikuandmete kaitseks rakendama sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid kaitsemeetmeid ning töötlema isikuandmeid vaid nõutud juhiste järgi.


b. Muud andmekäitlejad


Muud andmekäitlejad on meie korporatsiooni gruppi kuuluvate ettevõtete töötajad, kes veebilehte haldavad ja IT teenuseid pakuvad. Veebilehe haldamise käigus võivad meie kolleegid pääseda teie isikuandmetele ligi ja/või neid töödelda. Selline teie isikuandmete edastamine põhineb meie õiguslikul huvil. Meie õiguslikud huvi on liigutada isikuandmeid grupi ettevõtete vahel nende sisemiseks haldamiseks ja toetamiseks. Ligipääs on lubatud üksnes teabevajadusega kolleegidele.
Sika Estonia OÜ võib teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadustega edastada ka
õiguskaitseorganitele, riigiasutustele, advokaatidele ja välisnõustajatele. Selline töötlemine on kooskõlas seadusejärgse kohustusega, mida Sika Estonia OÜ
peab täitma, või on tal õigustatud huvi, nt enda kaitsmisel õiguslike nõuete
vastu. Andmetöötlejate ja kolmandate osapoolte uuendatud nimekiri, kellele me
andmeid jagame, on saadaval, kui küsite seda ettevõttelt kontaktandmete all
toodud aadressil.


c. Isikuandmete rahvusvaheline rändlus

Isikuandmed, mida me oleme teie käest kogunud ja saanud, võidakse edastada ja anda töötlemiseks andmetöötlejatele, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda ning nendele, kes ei taga piisavat andmekaitset. Riigid, mis on
EL-i seaduste valguses tunnustatud kui piisava andmekaitse pakkujatena on:
Andorra, Argentiina, Canada, Šveits, Fääri saared, Guernsey, Iisrael, Mani
saar, Jersey, Uus-Meremaa ja Uruguay Idavabariik. USA andmetöötlejatest on osa
sertifitseeritud EL-i-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel ja seega loetakse neid EL-i seaduste valguses piisaval tasemel andmekaitse pakkujateks. Kui teie isikuandmeid edastatakse riikidesse, kus ei pakuta EL-i seaduste valguses piisaval tasemel andmekaitset, võtame me andmete edastamisel kasutamisele sobivad kaitsemeetmed, nt Euroopa Komisjoni vastuvõetud andmekaitse normid. Te võite küsida koopiat nende piisavate kaitsemeetmete kohta võttes meiega ühendust allpool olevas jaotises (5) (Võtke meiega ühendust) näidatud viisil. Ligipääs on lubatud üksnes teabevajadusega andmetöötlejatele.


3. Mis õigused teil on ja kuidas te saate oma õigusi kasutada?


Kui te olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite te selle nõusoleku igal ajal etteulatuvalt tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust enne nõuoleku tagasivõtmist. Kooskõlas kehtiva isikukaitseseadusega on teil õigus nõuda: ligipääsu oma isikuandmetele, nende
parandamist, kustutamist, nende töötlemise piiramist ja teie isikuandmete
rändlust ja töötlemist. Pidage palun meeles, et neid eelpool nimetatud õigusi
võivad piirata kehtivad riiklikud andmekaitseseadused. Lisateavet nende õiguste
kohta leiate lisast Teie õigused. Teil on samuti õigus esitada oma riigis kaebus vastavale järelvalveametile.
Oma õiguste teostamiseks võtke meiega ühendust allpool olevas jaotises (5) näidatud viisil.


4. Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid hoitakse alles seni, kuni see on vajalik teile teenuste pakkumiseks. Kui Sika Estonia OÜ teie isikuandmeid oma lepinguliste või põhikirjaliste kohustuste
täitmiseks enam ei vaja, kustutame me need oma süsteemidest ja aruannetest
ja/või võtame tarvitusele meetmed, et muuta nad anonüümseks nii, et teid ei
oleks enam võimalik nende alusel identifitseerida. Meil võib olla vaja teie
isikuandmeid säilitada selleks, et täita seadusega ettenähtud kohustusi, mida Sika
Estonia OÜ peab täitma, nt põhikirjaga määratud perioodiks.

 

5. Võtke meiega ühendust

Kui teil on seoses selle veebilehe andmekaitsealase töötluse teatisega küsimusi või muresid, võtke meiega palun ühendust: 

Sika Estonia OÜ
Valge 13
11415 Tallinn Eesti
+372 60 54 000
Andmekaitseametniku kontakt: privacy@ee.sika.com

Või täitke vorm, mis asub siin