Ligipääsupiirangud
Käesoleval veebilehel (edaspidi Veebileht) toodud info ei ole kasutamiseks riigis või
kohtualluvuses, kus või isiku poolt, kelle puhul loetakse säärast kasutamist
õigusrikkumiseks. Kui käesolev rakendub teile, ei ole teil õigust pääseda ligi
Veebilehel toodud infole ega seda kasutada.

 

Kasutustingimused
Palun lugege käesolevad tingimused (edaspidi Kasutustingimused) tähelepanelikult
läbi, kuna need sätestavad Veebilehele ligipääsemise ning selle kasutamise
korra. Veebilehele ning selle sisulehtedele sisenemisel kinnitate, et mõistate
käesolevaid Kasutustingimusi ning nõustute nendega. Kui te ei nõustu
käesolevate Kasutustingimustega, palume teil Veebilehele mitte siseneda ega
seda kasutada. Kasutustingimused võivad igal ajal muutuda.

Käesoleva Veebilehe omanik on ning seda haldab Šveitsis asutatud ettevõte Sika Services AG (edaspidi Ettevõte). Veebilehele ning käesolevatele Kasutustingimustele rakendub Šveitsi õigus.

 

1. Üldine vastutusest loobumine
Veebilehel kajastuvad materjalid ja info on toodud nende „hetkeseisundis“ igasuguste selgesõnaliste või kaudsete garantiideta. Loobutakse igasugustest garantiidest, sh, kuid mitte vaid kaudsed turustatavuse ja teatud eesmärgiks sobivuse garantiid. Sisu, toimivuse, linkide ega infovahetuse, sh puuduste või vigade või eeltoodu kõrvaldamise, infovahetuse katkestuste või andmete kao või -kinnipidamise või viiruste või muu kahjuliku sisu puudumise osas ei tehta ühtegi avaldust ega anta ühtegi garantiid.

Ettevõte ega selle tütar- või sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul ühegi poole ees ükskõik milliste kulude või kahju eest, sh otsene, kaudne, eriline, kaasnev ega tekitatud kahju, mis tuleneb käesolevale Veebilehele või selle funktsioonidele või võimalustele ligipääsemisest või nende kasutamisest või mitte ligipääsemisest või eeltooduga seoses, sh info, andmed, tekst, kujutised või muud materjalid, millele pääseb ligi käesoleva Veebilehe või Veebilehelt lingitud või sellele linkiva veebilehe kaudu.

Veebilehe kasutaja vastutab toodud arvamuste, teenuste vm info õigsuse, terviklikkuse, usaldusväärsuse ning kasulikkuse hindamise eest. Kõik käesoleval Veebilehel olev info on toodud eeldusel ja arusaamal, et seda ei saa tõlgendada või võtta usaldusväärse õigus-, raamatupidamis-, maksu-, rahandus- või investeerimisalase vm professionaalse nõuandena või konkreetset asjaolu või asju puudutava nõuandena. Sellest tulenevalt ei eeldata säärase info kasutamise või kuritarvitamisega seoses mingisugust vastutust. Oma isiklike asjaoludega seoses tuleb Veebilehe kasutajatel pidada nõu oma professionaalsete nõustajatega.

 

2. Pakkumiste puudumine
Mitte midagi käesoleval Veebilehel toodut ei tõlgendata palve, pakkumise, nõuande, soovituse või muu investeeringu saamise või võõrandamise või muus investeeringus või tehingus osalemisega seotud teenusena. Konkreetset teenust ja/või riiki puudutav info on toodud vastaval veebilehel.

 

3. Intellektuaalomand
Kui ei ole sätestatud teisiti, on igasugune Veebilehel toodud info, tekst, graafilised kujundid, omadused või funktsioonid ning kujundus (sh ilme ja mulje) Ettevõtte vara ning seda ei või osaliselt ega tervikuna ilma Ettevõtte selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega levitada.

Samas on Veebilehe sisulehtede allalaadimine või printimine lubatud isikliku, mittekaubandusliku kasutamise eesmärgil, eeldusel, et Te ei eemalda autoriõiguse teatisi.

 

4. Lingid
Käesolevalt Veebilehelt teistele veebilehtedele viitavad lingid on toodud vaid teie teavitamise ja mugavuse eesmärgil.

Ettevõte ei vastuta ühegi Veebilehel lingitud veebilehe (või käesolevale Veebilehele linkiva veebilehe), sh selle sisu ja tegevuse eest. Ettevõte ei jälgi antud linke ega vaata neid läbi. Mõned veebilehed võivad paikneda väljaspool teie riiki ning alluda teistsugustele ametiasutustele ja eeskirjadele.

Linki käesolevalt Veebilehelt teisele veebilehele (või linki teiselt veebilehelt käesolevale Veebilehele) ei tõlgendata säärase veebilehe, selle sisu või säärase veebilehe kaudu reklaamitava või vahendatava toote või teenuse soovituse, heakskiidu, reklaami, pakkumise või edendusena. Ettevõte usub, et tema poolt esitatud lingid teistele avalikult ligipääsetavatele veebilehtedele, -saitidele, uudisegruppidele või teistele allikatele on seaduse kohaselt lubatud ning vastavad internetikasutajate üldistele, tavapärastele ootustele.

Ükski isik ega veebileht ei tohi käesolevale Veebilehele, olgu siis kodu- või sisulehele, Ettevõtte kirjaliku nõusolekuta linkida.

 

5. Privaatsuspoliitika
Ettevõte rakendab veebikasutajate käest saadud info turvalisuse tagamiseks ning volitamatu ligipääsu ja kasutamise vältimiseks mõistlikke ettevaatusabinõusid ning uuendab aeg-ajalt oma turvameetmeid.

Ärge saatke Veebilehe vahendusel Ettevõttele konfidentsiaalset või ärisaladuse alla kuuluvat infot. Ettevõttele info edastamisega ei sõlmita teie ja Ettevõtte vahel konfidentsiaalset suhet. Igasugust infot, mida Ettevõte Veebilehe vahendusel saab, v.a teie isiklik info, loetakse mittekonfidentsiaalseks. Ettevõte kasutab isikuandmeid vaid teie infopäringu töötlemiseks või oma toodete ja teenuste turundamiseks. Edastades Ettevõttele Veebilehe või muu elektroonilise vahendi kaudu infot, annate Ettevõttele piiramatu ja tühistamatu õiguse antud infot kasutada, reprodutseerida, kuvada, muuta, levitada ning teostada. Ettevõttel on õigus infot, sh selles sisalduvat oskusteavet, meetodeid või ideesid tasuta ükskõik millisel eesmärgil kasutada.

 

6. Turundamine
Ettevõte ei ole kohustatud Veebilehe või Veebilehelt lingitava või sellele linkiva veebilehe kaudu esitatud või edastatud infot jälgima. Samas jätab Ettevõte endale õiguse eeltoodut, sh jututubasid või sarnaseid veebilahendusi jälgida. Teadvustate, et antud infole ei omistata mingisugust kohustust ning et antud info esitamisel või edastamisel ei viidata Ettevõtte ning teie vahel ühelegi konfidentsiaalsele, lepingulisele või muule suhtele.

 

7. Kasutaja käitumine
Veebilehte või selle osa külastades või kasutades ei tohi te: postitada või edastada ükskõik millist ebaseaduslikku, ähvardavat, solvavat, laimavat, halvustavat, roppu, pornograafilist, rõvedat või muud sobimatut infot, sh igasugust kuritegeliku tegevusena tõlgendatava või tsiviilvastutust tekitava või muul viisil riiklikke või kohalikke seadusi rikkuva tegevuse toetamine või julgustamine; postitada või edastada viirusi, usse, Trooja hobuseid või muud kahjulikku sisu sisaldavat infot või tarkvara; tõkestada Veebilehe toimivust või piirata või takistada Veebilehe teisi kasutajaid Veebilehe kasutamisel; käesoleva Veebilehe kaudu omandatud infot, tarkvara või muud sisu Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta kaubanduslikel eesmärkidel postitada, avaldada, edastada, paljundada, levitada või ekspluateerida.

Tähelepanu!
Ükskõik millise isiku igasugust katset käesolevat Veebilehte kahjustada või selle toimimist takistada võidakse lugeda kriminaal- või tsiviilõiguse rikkumiseks. Ettevõte jätab endale õiguse esitada seaduses lubatud piires antud isikule kahju hüvitamise nõue.

 

8. Rakenduv seadus ning kohtualluvus, kohalikud õiguslikud piirangud, ajakohastamine ja muud sätted
Käesolevat Veebilehte ning Kasutustingimusi tõlgendatakse, rakendatakse ning täidetakse Šveitsi materiaalõiguse kohaselt, viitamata kollisiooninormidele. Kohtualluvuse piirkonnaks on Zürich, Šveits.

Ettevõte ei garanteeri, et toodud info, materjalid või omadused/funktsioonid sobivad kasutamiseks muu kohtualluvuse piirkonnas. Veebileht ei ole suunatud isikule, kes asub kohtualluvuses (isiku rahvuse, elukoha, kodakondsuse vm tõttu), kus Veebilehe ning selle sisu avaldamine või kättesaadavus on vastuolus kohalike seaduste või määrustega. Isikud, kellele antud piirangud või keelud rakenduvad, ei tohi käesolevale Veebilehele siseneda või seda kasutada. Veebilehele sisenemine või selle kasutamine toimub teie ainuisikulisel algatusel ja vastutusel vastavalt rakenduvatele kohalikele seadustele ja määrustele.

Käesolevad Kasutustingimused võivad igal ajal uueneda ja muutuda. Lugege käesolevaid Kasutustingimusi iga kord kui käesolevale Veebilehele sisenete ja/või seda kasutate.

 

Viimane uuendus: Juuni 2018